Strona główna

Strona internetowa jest poświęcona działalności zawodowej doradcy restrukturyzacyjnego Michała Raj. Na stronie obok informacji dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zamieszczane są informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie postępowań.

Celem tej witryny jest zapewnienie dostępu do informacji związanych z prowadzonymi przeze mnie postępowaniami upadłościowymi, a także jest zapewnienie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych oraz optymalnych warunków do zapoznania się potencjalnych nabywców z ofertą sprzedaży majątku.

Moje kwalifikacje w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych:

 1. Od 2007 roku jestem radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi,
 2. W dniu 4 sierpnia 2011 roku uzyskałem licencję syndyka numer 446.  Na skutek zmiany przepisów, od dnia 1 stycznia 2016 roku dotychczasowa licencja syndyka stała się licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Obecnie prowadzę kilkadziesiąt postępowań – zarówno wobec przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.
 3. Od grudnia 2018 roku jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w zakresie ekonomii o specjalności:
  • analiza stanu przedsiębiorstwa pod kątem zdolności upadłościowej oraz restrukturyzacyjnej;
  • ustalanie przyczyn i daty zaistnienia niewypłacalności oraz jej poziomu na potrzeby prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków organów spółek, zaistnienia i wysokości szkody po stronie wierzycieli;
  • ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców oraz działań i zaniechań w zakresie czynności gospodarczych godzących w interesy uczestników obrotu gospodarczego.

Zakres uprawnień doradcy restrukturyzacyjnego

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

 1. syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978);
 2. zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów ustaw – Prawo Upadłościowe ani Prawo Restrukturyzacyjne.