Łask, ul. Przemysłowa 21

W ramach postępowania upadłościowego planowana jest sprzedaż nieruchomości w Łasku przy ul. Przemysłowej 21.

Nieruchomość zabudowana położona w Łasku przy ul. Przemysłowej nr 21, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka nr 99/9 o powierzchni 55 002 m2.

Położona jest w północno-wschodniej części Łasku, w dawnej strefie przemysłowej, przy krajowej drodze nr 14. Posiada nieregularny kształt. Teren jej jest płaski pochylony w kierunku północnym, w kierunku rzeki Grabi. Przy dużej powierzchni nieruchomości różnica poziomów na jej południowym i północnym skraju dochodzi do 3 m. Wjazd na teren nieruchomości przez działki nr 99/13 i 99/3 stanowiące drogi wewnętrzne, będące we współwłasności, od zachodu ulicą – Przemysłową oraz od południa – od strony ul. Warszawskiej stanowiącej drogę tranzytową z Łodzi przez Łask do Sieradza. Szadku, Wielunia i Szczercowa. Obie ulice są utwardzone.

Nieruchomości jest urządzona i jest częściowo ogrodzona. Posiada utwardzone drogi dojazdowe do budynków oraz place manewrowe i składowe. Pomimo tego na nieruchomości znajduje się dużo powierzchni biologicznie czynnej, zielonej.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość posiada następującą infrastrukturę techniczną: elektryczność, wodociąg miejski oraz dwie studnie głębinowe, kanalizację sanitarną i deszczową oraz własną kotłownię.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łasku – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SR1L/00063210/2.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Łasku, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 99/9, położona jest w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w jednostce ewidencyjnej Łask – miasto, w obrębie geodezyjnym 13, przy ul. Przemysłowej nr 21. Posiada powierzchnię 55.002 m2 i stanowi użytek gruntowy Ba – tereny przemysłowe.

Nieruchomości położona jest w północno-wschodniej części Łasku, w dawnej strefie przemysłowej, przy drodze krajowej nr 14.

Nieruchomość posiada nieregularny kształt. Teren nieruchomości płaski, pochylony w kierunku północnym, w kierunku rzeki Grabi. Przy dużej powierzchni nieruchomości różnica poziomów na jej południowym i północnym skraju dochodzi do 3 m. Wjazd na teren nieruchomości realizowany jest przez działki nr 99/13 i 99/3 stanowiące drogi wewnętrzne, będące we współwłasności z innym podmiotem, od zachodu – ulicą Przemysłową oraz od południa – od strony ul. Warszawskiej, stanowiącej drogę tranzytową z Łodzi przez Łask do Sieradza, Szadku, Wielunia i Szczercowa. Obie ulice są utwardzone.

Nieruchomości jest urządzona, znajduje się na niej część infrastruktury gospodarczej (budynki i urządzenia) dawnych Łaskich Fabryk Mebli powstałych w pierwszej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku, na bazie których po roku 1989 powstało przedsiębiorstwo przetwórstwa drzewnego. Wszystkie naniesienia znajdujące się na działce nr 99/9 zostały szczegółowo opisane dalej.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Posiada utwardzone drogi dojazdowe do budynków oraz place manewrowe i składowe. Pomimo tego na nieruchomości znajduje się dużo powierzchni biologicznie czynnej, zielonej.

Nieruchomość sąsiaduje od północnego-wschodu przez bocznicę kolejową z terenami przeznaczonymi na zbiornik retencyjny i rekreację. Od zachodu z terenami przemysłowo-usługowymi, gdzie swoje zakłady produkcyjne mają między innymi KASTOR i PETECKI. Od południa, przez ul. Warszawską, z osiedlem mieszkaniowym w zabudowie średniowysokiej oraz ze Szpitalem Miejskim.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość posiada następującą infrastrukturę techniczną: elektryczność, wodociąg miejski oraz dwie studnie głębinowe, kanalizację sanitarną i deszczową oraz własną kotłownię.

Nieruchomość posiada bardzo dobre położenie komunikacyjne dzięki dostępowi do ulicy Warszawskiej będącej drogą krajową nr 14, ważną drogą tranzytową łączącą Łódź z Sieradzem. Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41) w przypadku planowania inwestycji polegającej na zabudowie lub zmianie sposobu użytkowania nieruchomości określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łasku Nr XXIX/284/12 z dnia 21.09.2012 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łasku nieruchomość położona jest na terenach produkcyjnych, magazynowych oraz produkcyjno-usługowych.