Redwood – sprzedaż wierzytelności

 1. Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności stanowiących składnik masy upadłości o łącznej wartości oszacowania 540.623,59 zł oraz 4.159,97 Euro.
 2. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności ujęte w wykazie przygotowanym przez syndyka.
 3. Sprzedaż następuje za najwyższą możliwą do uzyskania cenę.
 4. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 2 kwietnia 2020 roku.
 5. Pisemne oferty obejmujące cały pakiet wierzytelności należy złożyć w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Wigury 30a lok. 11 bądź nadesłać na adres poczty elektronicznej: syndyk@upadlosci-lodz.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku, godzina 15.00 opisując kopertę bądź zamieszczając w tytule e-maila: „Oferta-wierzytelności Redwood Holding”. Liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za doręczenie oferty w terminie.
  Oferty powinny zawierać:
  1. dane oferenta,
  2. wskazanie jakich wierzytelności dotyczy oferta,
  3. wysokość proponowanej ceny,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży w szczególności zawartymi w ogłoszeniu oraz na wykazie wierzytelności i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  5. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
 6. Szczegółowe informacje wraz z wykazem wierzytelności zostały umieszczone na stronie http://upadlosci-lodz.pl/wierzytelnosci-rwd.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 604-127-696 (w godz. 8-16).
 8. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 9. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Upadłościowe oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

W przypadku problemów z odczytaniem pliku proszę o kontakt na adres e-mail: syndyk@upadlosci-lodz.pl

Uwaga:

 1. Wierzytelności przeznaczone do zbycia w postępowaniu upadłościowym wynikają ze spisu należności przygotowanego przy rozpoczęciu postępowania upadłościowego. Od tego czasu stan wierzytelności mógł się zmienić, w szczególności mogły być spłacone w całości lub części.
 2. O ile nie wskazano inaczej, przedmiotem zbycia jest cały pakiet wierzytelności za łączną kwotę nie mniejszą niż wskazana w treści ogłoszenia.
 3. Nabywca nabywa wierzytelności w takim stanie, w jakim one się znajdują w dacie podpisania umowy przelewu wierzytelności.
 4. Charakter oraz stan wierzytelności wynika z działalności spółki przed ogłoszeniem upadłości. Dłużnicy mogą podnosić w stosunku do nabywcy wierzytelności zarzuty dotyczące m.in. potrącenia, przedawnienia, czy inne dotyczące zasadności i wysokości kwot wierzytelności.
 5. Nabywca wierzytelności otrzyma dostępne dokumenty dotyczące wierzytelności. Może zdarzyć się tak, że w stosunku do wierzytelności zbywca nie będzie posiadał żadnej dokumentacji poza wpisem do systemu księgowego upadłej spółki.
 6. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym wyłącza rękojmię za wady przedmiotu sprzedaży i nie udziela się gwarancji, w szczególności zbywca nie ponosi odpowiedzialności za stan wierzytelności ani wypłacalność dłużnika.
 7. Dane dłużników zostały umieszczone w wykazie wyłącznie w celu zapoznania się ze stanem wierzytelności przed złożeniem oferty. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie udostępnionych danych w innym celu.
 8. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie warunków bez zastrzeżeń.
 9. Szczegóły dotyczące wierzytelności oraz wzór umowy przelewu wierzytelności dostępne są do wglądu w kancelarii syndyka.