Wierzytelności przysługujące osobie fizycznej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

1. Wierzytelności z tytułu zwrotu pożyczki w wysokości 20.000 zł. Cena wywoławcza 20.000 zł,

2. Wierzytelności przysługującej upadłej wobec Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z tytułu odszkodowania w wysokości 180.948,27 zł. Cena wywoławcza 180.948,27 zł.

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2022 roku, godz. 15.00.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066 (ING Bank Śląski).

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 10 lutego 2022 roku.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15).