Sprzedaż znaków z grupy CX

przez | 18 lipca 2022

Sygn. akt XIV GUp 151/19

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadłościowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 233):
– Grupy znaków towarowych, których płaszczyzna słowna lub słowno-graficzna
zawiera człon „CX”, ujętych w spisie inwentarza pod pozycją 527, posiadających
następujące numery rejestracji : R.109222 CX, 2.R.207076 CX, R.155117 CX,
R.155169 CX, R.185413 CX-JAP, R.224533 CX, EUIPO 3588241 CX, EUIPO
3979432 CX, EUIPO 3978822 CX-JAP, EUIPO 10392868 CX Poland, UK
00903588241 CX , UK 00903978822 CX-JAP, UK 0903979432 CX Precision
Bearings, UK 00910392868 CX Poland. R.231500 CX;
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy
złotych ).
Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 sala 314, w dniu 20 września 2022 roku, godzina 11.00.
Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 19 września 2022 r. na adres
syndyka Łódź, ul. Wigury 30a lok. 11 z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu
znaków CX-przetarg” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej
do dnia 19 września 2022 r. , wpłacić wadium w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy
złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w banku Santander Bank Polska SA o numerze 75 1090
1304 0000 0001 3442 4543 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż znaków CX Redwood
Holding SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi – sygn. akt XIV GUp 151/19″
(decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy ).
Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w  Sądzie Rejonowym w dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul.
Pomorska 37 oraz w biurze syndyka masy upadłości w Łodzi ul. Wigury 30a lok. 11.
Wszelkie informacje o przetargu można uzyskać w terminie do składania ofert, po
uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na
temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres
syndyk@ upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415.