Sprzedaż udziału w pojeździe

Sygn. akt XIV GUp 256/19

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział ½ części w prawie własności samochodu osobowego Citroen C4, rok produkcji 2005, za najwyższą możliwą do uzyskania cenę.

  1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości.
  2. Oferty mogą być składane na adres mailowy: syndyk @upadlosci-lodz.pl, wpisując w tytule  „OFERTA ZAKUPU UDZIAŁU W POJEŹDZIE”
  3. Termin składania ofert wyznaczony został na 23 sierpnia 2021 r. godz. 15:00
  4. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
  5. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Szczegółowe informacje można uzyskać, telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 9-12), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl.