Sprzedaż udziału w nieruchomości – Stryków

przez | 24 czerwca 2022

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do
której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod
sygn. akt XIV GUp 504/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą
zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, udział wynoszący 1/2 w prawie
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strykowie przy ul. Żytniej, bez
numeru. Na nieruchomość składają się działki ewidencyjne nr 69/1 oraz 69/3 o łącznej powierzchni
10.660 m 2 , dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00020368/1.
Cena wywoławcza: 61.500 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) netto.
Termin składania ofert: 15 lipca 2022 roku, godz. 15.00.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066 (ING Bank Śląski).
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Doradca
restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na
kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani
żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.
Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 13 czerwca
2022 roku.
Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków można uzyskać za
pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub
telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15).