Sprzedaż udziału w nieruchomości – Dmosin Wieś (termin: 27.08.2021 r.)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 17/18, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę udział wynoszący 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Dmosin Wieś nr 72. Na nieruchomość składają się działki ewidencyjne nr 247/1 oraz 248/1 o łącznej powierzchni 2.417 m2, dla których Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00033939/4.

 Cena wywoławcza: 53.020 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych) netto.

Termin składania ofert: 27 sierpnia 2021 roku, godz. 15.00.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 90 1050 1461 1000 0091 1235 7174 (ING Bank Śląski)

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Jednocześnie syndyk informuje, że dopuszcza możliwość zawarcia umowy przedwstępnej, w której zagwarantowane zostanie zawarcie umowy sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na rzecz podmiotu, jaki nabędzie wszystkie pozostałe udziały w nieruchomości w ramach egzekucji komorniczej.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 28 lipca 2021 roku.

Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-12).