Sprzedaż mienia w upadłości konsumenckiej

W przypadku upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („konsumentów”) znowelizowane w 2020 roku przepisy przewidują nowe rozwiązania, jak chodzi o sposób sprzedaży – likwidacji masy upadłości.

Na wstępnym etapie postępowania upadłościowego składniki majątku dłużnika podlegają oszacowaniu. W zależności od wyniku takiego oszacowania likwidacja odbywa się w różny sposób:

  1. Dla składników, których wartość oszacowania jest niższa niż pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wyboru sposobu likwidacji dokonuje sam syndyk, wybierając sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji.
  2. Dla likwidacji składników o wyższej wartości konieczne jest, aby syndyk poinformował o wyborze sposobu likwidacji: wierzycieli oraz Sąd, wskazując sposób likwidacji oraz minimalną cenę. Z rozpoczęciem likwidacji syndyk powinien się wstrzymać na co najmniej 14 dni od dnia zawiadomienia. Termin ten wynika z możliwego wstrzymania likwidacji przez Sąd bądź złożenia skargi na czynność syndyka.

Próg kwotowy powyżej którego zachodzi konieczność poinformowania wierzycieli oraz Sądu wynosi pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS-u. W 2021 roku kwota ta wynosi 26.853,20 zł (5 * 5370,64 zł). Kwota przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 roku wynika z obwieszczenia Prezesa GUS z 19.10.2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 491 zn. 11a Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe (tj. z 2020 roku poz. 1228 ze zm.)