Redwood – sprzedaż ruchomości

przez | 9 listopada 2022
 1. Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości stanowiących składniki masy upadłości –  ujętych w pakietach, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl/ruchomosci.
 2. Konkurs dotyczy ruchomości ujętych w wykazie, przy czym można składać oferty na nabycie pakietów ruchomości.
 3. Sprzedaż następuje za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż wskazana w wykazie. Do cen wskazanych w wykazie należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
 4. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 lipca 2022 roku.
 5. Oferty można złożyć w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Wigury 30a lok. 11 bądź nadesłać na adres poczty elektronicznej: syndyk@upadlosci-lodz.pl w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku, godzina 15.00 opisując kopertę bądź zamieszczając w tytule e-maila: „Oferta-ruchomości Redwood Holding”. Liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za doręczenie oferty w terminie. Oferty powinny zawierać:
  1. dane oferenta,
  2. wskazanie jakiego składnika masy upadłości dotyczy oferta (z podaniem numeru),
  3. wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  5. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę.
 6. Szczegółowe informacje wraz z wykazem ruchomości można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-16). Dodatkowo informacje o sprzedaży będą umieszczone na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.
 7. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 8. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan sprzedanych rzeczy. Odbiór odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
 9. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Upadłościowe oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 lipca 2022 roku.

Cena minimalna netto za poszczególne pakiety ruchomości:

 1. Elektronika inna – 300 zł
 2. Inne – 100 zł
 3. Oprogramowanie – 5.000 zł
 4. Meble – 100 zł
 5. Serwery i sprzęt sieciowy – 3.000 zł
 6. Sprzęt komputerowy – 1.000 zł

Wykaz ruchomości: