Redwood – sprzedaż wierzytelności (31.03.2021 r.)

 1. Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności stanowiących składnik masy upadłości o łącznej wartości oszacowania 540.623,59 zł oraz 4.159,97 Euro.
 2. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności ujęte w wykazie przygotowanym przez syndyka. Oferta na zakup wierzytelności może dotyczyć wierzytelności wobec jednego lub większej ilości podmiotów.
 3. Sprzedaż następuje za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, przy czym preferowane jest złożenie ofert na zakup wierzytelności wobec więcej niż jednego podmiotu.
 4. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 2 kwietnia 2020 roku.
 5. Oferty należy wysłać na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl w terminie do dnia 31 marca 2021 roku, godzina 15.00 w tytule wpisując: „Oferta-wierzytelności Redwood Holding”.
  Oferty powinny zawierać:
  1. dane oferenta,
  2. wskazanie jakich wierzytelności dotyczy oferta,
  3. wysokość proponowanej ceny,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży w szczególności zawartymi w ogłoszeniu oraz na wykazie wierzytelności i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  5. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
 6. Szczegółowe informacje wraz z wykazem wierzytelności zostały umieszczone na stronie http://upadlosci-lodz.pl/wierzytelnosci-rwd.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 604-127-696 (w godz. 8-16).
 8. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 9. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Upadłościowe oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 2 kwietnia 2020 roku.