Opłata za spóźnione zgłoszenie wierzytelności

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 235 PrUp, wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Obowiązek uiszczenia ryczałtu nie obejmuje przypadków, w których zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.

W 2021 roku opłata ryczałtowa wynosi ryczałt wynosi 805,60 zł (15% * 5370,64 zł = 805,60 zł). Kwota przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 roku wynika z obwieszczenia Prezesa GUS z 19.10.2020 roku.