Syndyk sprzeda działkę

przez | 31 maja 2023

Sygn. akt XIV GUp 51/21

Ogłoszenie o konkursie ofert

Syndyk masy upadłości Anny Chabasińskiej – osoby fizycznych nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza o konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącej do upadłej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (domek holenderski wraz z drewnianą przybudówką oraz werandą) oznaczonej jako działka nr 18/4, położonej w miejscowości Niwy (gm. Szczerców, powiat bełchatowski) (KW nr PT1B/00074147/3) za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. 31.000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych) netto, to jest bez podatku VAT.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2023 roku, godzina 15.00.

Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest kwotę 3.100 zł na rachunek prowadzony dla masy upadłości w ING Banku Śląskim SA o numerze 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066.

Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 9 marca 2023 roku.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15).