Syndyk sprzeda dom w Radomsku

przez | 31 maja 2023

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt V GUp 70/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy ul. Sienkiewicza 15. Na nieruchomość składa się działka ewidencyjna nr 773 o pow. 0,2162ha. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr PT1R/00011458/2.

Cena wywoławcza: 470.250,00 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) netto.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2023 roku, godz. 15.00.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066 (ING Bank Śląski).

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 27 marca 2023 roku.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 10-15).