Sprzedaż udziału w nieruchomości w Jugowie (gm. Nowa Ruda, woj. dolnośląskie)

przez | 16 sierpnia 2023

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 106/22, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 696.780,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) – udział wynoszący 7/10 części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości wraz z takim samym udziałem w prawie własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń posadowionych na tejże nieruchomości położonych w miejscowości Jugów przy ul. Sikorskiego 29, dla którego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SW2K/00009790/3.

Cena wywoławcza: 696.780,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).

Termin składania ofert: 29 września 2023 roku, godzina 15.00.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066 (ING Bank Śląski).

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Kancelaria syndyka Michała Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 5 lipca 2023 roku.

Informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków znajdują się na stronie upadlosci-lodz.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15).


Uwaga! Część ze zdjęć ma charakter archiwalny – obecnie stan obiekt uległ znacznemu pogorszeniu.