Sprzedaż mieszkania w Zduńskiej Woli

przez | 14 lutego 2024

Syndyk oferuje do sprzedaży lokal mieszkalny nr 7 położony w Zduńskiej Woli przy ulicy Getta Żydowskiego 24, o powierzchni 64,14 m2, numer księgi wieczystej SR1Z/00034622/2

Warunki sprzedaży – II próba sprzedaży:

  1. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 2 portalach internetowych w dniach od 4 marca 2024 roku do 19 marca 2024 roku;
  2. oferent powinien złożyć ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, osoby prawne winny złożyć aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS) wraz z oświadczeniem, że wszystkie wpisy oraz dane w nim zawarte pozostają aktualne na dzień złożenia oferty, kopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP i nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. Osoby fizyczne winny złożyć kserokopię dowodu osobistego, oświadczenie co do zapoznania się z regulaminem sprzedaży Nieruchomości.
  3. oferta powinna być złożona w kopercie uniemożliwiającej jej otwarcie.
  4. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 24.975,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066 najpóźniej do dnia poprzedzającego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości.
  5. ofertę należy składać do dnia 19 marca 2024 roku do godziny 15.00 na adres syndyka: Kancelaria Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
  6. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 marca 2024 roku o godzinie 10:00.
  7. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
  8. termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznacza syndyk.
  9. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.