Sprzedaż domu w Grotnikach (gm. Zgierz)

przez | 16 sierpnia 2023

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Grotnikach (gmina Zgierz) przy ul. Topolowej 14, działka nr 56/33 o pow. 0,1024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LD1G/00044505/8.

Cena wywoławcza: 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych).

Termin składania ofert: 29 września 2023 roku, godzina 15.00.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066 (ING Bank Śląski).

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

Informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków znajdują się na stronie upadlosci-lodz.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15).


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, którego budowę ukończono w 2010 roku. Składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych (parter, poddasze użytkowe). Dom jest częściowo podpiwniczony. Wewnątrz domu znajduje się basen o wymiarach 15,4 m x 4,3 m i głębokości 1,20 – 1,40 m oraz sauna. Dom znajduje się w atrakcyjnej okolicy – Grotniki koło Łodzi.

Zgodnie z projektem powierzchnia użytkowa budynku to 396,25 m2, w tym 113 m2 basen oraz 21,90 m2 garaż.

Powierzchnia zabudowy: 256 m2.