Syndyk sprzeda oprogramowanie

przez | 31 maja 2023
 1. Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości – pakietu oprogramowania, którego zawartość jest dostępna na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl/oprogramowanie.
 2. Sprzedaż następuje za najwyższą możliwą do uzyskania cenę, nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca za cały pakiet 2.500 zł netto (to jest bez podatku VAT).
 3. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 lipca 2022 roku.
 4. Oferty można składać w zamkniętej kopercie w biurze syndyka (adres: Biuro syndyka, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź) w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku, godzina 15.00 dopisując na kopercie: „Oferta-oprogramowania Redwood Holding”. Liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za doręczenie oferty w terminie. Oferty powinny zawierać:
  1. dane oferenta,
  2. wysokość proponowanej ceny, nie niższej niż cena wywoławcza,
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  4. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę.
 5. Szczegółowe informacje wraz z wykazem ruchomości można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-16). Dodatkowo informacje o sprzedaży będą umieszczone na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.
 6. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan przedmiotu sprzedaży. Odbiór odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
 8. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy – Prawo Upadłościowe oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 lipca 2022 roku.