Nowelizacja upadłości z 2020 roku – kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Kwestię prowadzenia postępowania upadłościowego regulują przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe.

Ustawa ta była kilkanaście razy nowelizowana, a jej aktualny tekst można znaleźć m.in. na stronie Sejmu. Ostatnia duża nowelizacja, mająca szczególne znaczenie dla upadłości konsumenckiej wynikała z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku nr 1802 z 23 września 2019 roku). Nowe przepisy mają szczególne znaczenie dla upadłości konsumenckiej, gdyż w znaczący sposób zmieniają regulacje dotyczące tego postępowania.

Główne zmiany wynikające z tej ustawy weszły w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 24 marca 2020 roku.

Należy jednak zauważyć, że art. 9 ustawy zmieniającej wskazał, że w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie zmian wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wyjątek stanowią przepisy:

  • art. 315 (wyłączenie rzeczy ruchomych z masy upadłości),
  • art. 317 (sukcesja przedsiębiorstwa),
  • art. 320 (sprzedaż w drodze przetargu i aukcji),
  • art. 330a (przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela) oraz 334 (tryb sprzedaży wierzytelności),

W przypadku tych przepisów nawet do postępowań, gdzie wnioski o ogłoszenie upadłości zostały złożone przed dniem zmiany przepisów stosujemy nowe przepisy.

Takie uregulowanie kwestii międzyczasowych powoduje, że mamy w praktyce sytuację, że równolegle ogłaszane były i wciąż są postępowania upadłościowe według „starych” i „nowych” przepisów i bez szczegółowej analizy nie jesteśmy w stanie stwierdzić z jakimi przepisami mamy do czynienia. Nawet jeżeli sprawa w przedmiocie ogłoszenia upadłości rozpoznana jest w 2021 roku (i jej sygnatura GUp zawiera oznaczenie roku „21”), to zdarza się wciąż sprawy gdzie wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przed zmianą przepisów i dla całego postępowania będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Jak rozpoznać, czy mamy do czynienia ze „starymi” czy „nowymi” przepisami opiszę w oddzielnym wpisie.

Przepisy:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1802)