Redwood – sprzedaż wierzytelności

Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności stanowiących składnik masy upadłości o łącznej wartości oszacowania 540.623,59 zł oraz 4.159,97 Euro. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności ujęte w wykazie przygotowanym przez syndyka. Sprzedaż … Czytaj dalej

Nowelizacja upadłości z 2020 roku – kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Kwestię prowadzenia postępowania upadłościowego regulują przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo Upadłościowe. Ustawa ta była kilkanaście razy nowelizowana, a jej aktualny tekst można znaleźć m.in. na stronie Sejmu. Ostatnia duża nowelizacja, mająca szczególne znaczenie dla upadłości konsumenckiej wynikała z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo … Czytaj dalej

Sprzedaż mienia w upadłości konsumenckiej

W przypadku upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej („konsumentów”) znowelizowane w 2020 roku przepisy przewidują nowe rozwiązania, jak chodzi o sposób sprzedaży – likwidacji masy upadłości. Na wstępnym etapie postępowania upadłościowego składniki majątku dłużnika podlegają oszacowaniu. W zależności od wyniku takiego oszacowania likwidacja odbywa się w różny sposób: Dla składników, których wartość oszacowania jest niższa … Czytaj dalej

Opłata za spóźnione zgłoszenie wierzytelności

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 235 PrUp, wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez … Czytaj dalej

Redwood – sprzedaż ruchomości (maj 2021 r.)

Syndyk masy upadłości Redwood Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości stanowiących składniki masy upadłości –  ujętych w wykazie dostępnym na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl/ruchomosci. Konkurs dotyczy ruchomości ujętych w wykazie, przy czym można składać oferty na … Czytaj dalej

Ekotransit – sprzedaż ruchomości (kwiecień 2021 r.)

Syndyk masy upadłości Ekotransit Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości stanowiących składniki masy upadłości, ujętych w wykazie dostępnym na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl. Sprzedaż następuje za najwyższą możliwą do uzyskania cenę. Sprzedaż prowadzona jest w … Czytaj dalej

Grupa znaków CX

Syndyk masy upadłości Redwood Holding SA w upadłości informuje o posiadaniu praw do znaków towarowych z grupy CX, takich jak w szczególności: The insolvency practitioner of Redwood Holding S.A. w upadłości informs about having legal rights to CX signs group’s trademarks, in particular: Znak CX – numer prawa wyłącznego /Exclusive right’s number R.155117 Znak CX … Czytaj dalej